Porezno pravo EU

Predavač: dr. sc. Nikola Mijatović
Vrijeme održavanja: 09:00 - 15:00 sati: ekonomija
15:00 - 17:00 sati: tjelesno zdravlje i aktivnost i/ili psihologija/motivacija
Mjesto: Miramarska cesta 105, Zagreb
Program: Program
Cijena: 1.500,00 kn + PDV = 1.875,00 kn
U cijenu su uključeni materijali, osvježenja u pauzama, organiziran ručak u restoranu te softskills predavanje na temu:
- Tjelesna aktivnost/zdravlje
- Psihologija/motivacija
→ Obavijestite me o sljedećem terminu održavanja
Cilj je radionice polaznike upoznati sa sustavom poreznog prava koje se razvija pod okriljem EU. Potpisivanjem Rimskog ugovora 1957. , EU od 1958. ima pravnu osnovi i obvezu raditi na usklađivanju poreza koji bi mogli predstavljati prepreku nesmetanom funkcioniranju Zajedničkog tržišta. Danas pravnu osnovu aktivnosti EU na pravcu usklađivanja poreza predstavlja Ugovor o funkcioniranju Europske unije. Glavni prioriteti EU na pravcu usklađivanja poreza usmjereni su prema posrednim porezima (PDV, trošarine). Ipak, zadnje vrijeme javljaju se i određene aktivnosti EU koje se bave usklađivanjem administrativnih procedura, kao i određenim pitanjima neposrednih poreza. Od važnosti su kao izvor prava i presude suda EU koji odlučuje u sporovima proizašlim povodom različitog tumačenja poreznih propisa EU i njihove implementacije i primjene u državama članicama.

Ishodi edukacije:
Pohađanjem radionice polaznici bi stekli cjelokupan uvid u porezno pravo EU. Upoznalo bi ih se s važećim propisima EU koji uređuju porezna pitanja i koji kao takvi moraju biti implementirani u državama članicama. Također bi ih se upoznalo i s mogućim pravcima daljeg razvitka, kao i aktivnostima npr. Odbora za PDV EU, koji daje tumačenja Direktive o PDV-u, a čija tumačenja mogu biti od važnosti u konkretnim sporovima pred Poreznom upravom i nacionalnim sudovima. Dobro poznavanje poreznih propisa EU od važnosti je za razumijevanje nacionalnih poreznih propisa na područjima koja su uređena zakonodavstvom EU, a naročito u slučajevima u kojima nacionalna zakonodavstva ne daju precizne upute te se pokazuje potreba izravnog korištenja propisa EU radi boljeg razumijevanja situacije.

Edukacija je namijenjena stručnjacima iz javnog i privatnog sektora.