O nama/About us | Naklada Slap

O nama


NAKLADA SLAP d.o.o. profilirani je izdavač znanstvene i stručne literature, osnovan 1992. godine, koji pored psiholoških i medicinskih izdanja proširuje svoju djelatnost i na ostala znanstvena područja.

Psihologija

Naklada Slap d.o.o. vodeći je izdavač psihološke literature u Republici Hrvatskoj. Naš psihološki program osim sveučilišnih udžbenika, znanstvenih, stručnih i popularnih knjiga usmjeren je i na objavljivanje psiholoških mjernih instrumenata. Osim psihodijagnostičkih sredstava domaćih autora i različitih adaptacija inozemnih testova u mogućnosti smo isporučiti većinu psiholoških instrumenata inozemnih izdavača. Psihološki mjerni instrumenti zaštićeno su sredstvo rada namijenjeno psiholozima te narudžbe testova mogu biti ostvarene tek nakon sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji između nas i psihologa kao krajnjeg korisnika. Član smo Međunarodne komisije za testove (International Test Commission), naš glavni urednik delegat je Hrvatskog psihološkog društva u Stalnom odboru za testove Europske udruge psiholoških društava i član je Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore. Objavljujemo i dva psihološka časopisa, čiji se sažeci radova mogu besplatno izlistati na našoj web-stranici.

Medicina

Medicinska izdanja drugi su važan segment našeg programa. Objavili smo visokokvalitetne knjige iz različitih područja medicine, a posebno smo ponosni na naša izdanja različitih medicinskih atlasa.

Hrvatska povijest i kultura

Uz nekoliko izdanja iz hrvatske povijesti i kulture ponosni smo na “Biblioteku Požeganu”, u kojoj je objavljena uglavnom izvorna povijesna građa Požege i njezine okolice. Primjerci Biblioteke Požegane nalaze se u nizu svjetski značajnih knjižnica.

Ostalo

S nizom udruga i institucija koje nemaju svoje samostalne redakcije objavili smo različita izdanja znanstvenih, stručnih i prigodnih knjiga te smo i dalje otvoreni za takve oblike rada.


Strateški plan Naklade Slap 2014.-2020.
Postupak javne nabave u Nakladi Slap

About us

Naklada Slap d.o.o. is a profiled publisher of scientific and professional literature, founded in 1992. Apart from psychological and medical editions, we have expanded into other scientific fields.

Psychology

Naklada Slap d.o.o. is a leading publisher of psychological literature in the Republic of Croatia. Our psychology programme, apart from University textbooks, scientific, professional and popular editions, also includes psychological measuring instruments. Apart from psychodiagnostic instruments by local authors and various adaptations of foreign tests, we are able to deliver most psychological tests published by foreign test publishers. Psychological measuring instruments are protected work materials intended for psychologists and thus test orders can only be finalised after signing a contract between us and the psychologist as the test user. We are a member of the International Test Commission, our editor-in-chief is a delegate of the Croatian Psychological Society in the Standing Committee on Tests and Testing of the European Psychological Association and a member of the Board of the Croatian Psychological Chamber. We publish two psychological journals – abstracts can be viewed on our web pages.

Medicine

Publications from the field of medicine are our second leading programme. We have published high quality books from different areas of medicine and are particularly proud of our medical atlas editions.

Croatian history and culture

Alongside several editions covering Croatian history and culture, we are proud of our “Biblioteka Posegana” library containing original historical materials from Požega and the surrounding region. Individual volumes from Biblioteka Posegana can be found in a series of world renown libraries.

Miscellaneous

In cooperation with societies and institutions without their own publication facilities, we have published various scientific, professional and thematic editions and welcome further offers.