Standardne progresivne matrice - SPM

John C. Raven

Što mjeri: eduktivnu sposobnost
Dob: od 10 godina nadalje (moguće i od 6 godina)
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: 20-45 minuta
Ocjenjivanje: ručno (samokopirni obrazac za odgovore)
Norme: prema izvorniku
Kategorizacija:
0   A   B   C


Šifra Naziv Kom. Cijena (kn)
012-50 SPM Komplet (5 kom. SPM Testa, 50 kom. SPM Listova za odgovore s križanjem, 50 kom. SPM Listova za odgovore s upisivanjem, 5 kom. SPM Paralelnog testa, 50 kom. SPM Paralelni Listova za odgovore, 5 kom. SPM Plus testa, 50 kom. SPM Plus Listova za odgovore, Raven i sur.: Priručnik - Opći pregled i Raven i sur.: Priručnik - SPM) 1 -
012-01 SPM Test 5 -
012-02 SPM List za odgovore s križanjem 50 312,50
012-03 SPM List za odgovore s upisivanjem 50 312,50
012-10 SPM Paralelni Test 5 -
012-11 SPM Paralelni - List za odgovore s križanjem 50 312,50
011-90 J. C.Raven i sur.: Priručnik -1. dio: Opći pregled. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999., 88 str. 1 241,50
012-15 SPM Plus Test 5 -
012-16 SPM Plus - List za odgovore s križanjem 50 312,50
012-90 J. C. Raven i sur.: Priručnik - 3. dio: Standardne progresivne matrice. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999., 88 str. 1 241,50


NAPOMENA: S obzirom na to da su cijene dijelova kompleta koji se uvoze u originalnom obliku podložne promjenama od strane izdavača originala - Pearson, cijene tih dijelova kompleta dostupne su na upit i ovisne o trenutnoj cijeni originala.

Standardne progresivne matrice prikladne su za ispitivanje opće kognitivne sposobnosti ispitanika.
Korisne su u školskoj i kliničkoj praksi, te u profesionalnom usmjeravanju i selekciji.
SPM se sastoji od 60 "nepotpunih" matrica razvrstanih u 5 serija unutar kojih su zadaci poredani po težini.
Postoji i paralelni oblik Standardnih progresivnih matrica (SPM Paralelni), te SPM Plus verzija s jednakim brojem zadataka. Plus verzija sadrži veću proporciju težih zadataka, što omogućuje bolju diskriminativnost u svim obrazovnim skupinama.


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.