Testovi općih sposobnosti – TOS | Naklada Slap

Testovi općih sposobnosti – TOS

Pauline Smith, Chris WhettonŠto mjeri: opću sposobnost
Dob: od 15 godina nadalje
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: 75 minuta za sva 4 testa; s uputama i uvježbavanjem okodva sata
Ocjenjivanje: ručno (ključ za odgovore i upute u Priručniku)
Norme: prema izvorniku
Kategorizacija:
0   A   B   C


TOS Komplet
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
019-50 10 kom. TOS/V testa, 10 kom. TOS/NV testa, 10 kom. TOS/NU testa, 10 kom. TOS/S testa, 100 kom. TOS/V Listova za odgovore, 100 kom. TOS/ NV Listova za odgovore, 100 kom. TOS/NU Listova za odgovore, 100 kom. TOS/S Listova za odgovore, 100 kom. TOS Vodiča za ispitanika, 10 kom. TOS/V Uputa za primjenu, 10 kom. TOS/NV Uputa za primjenu, 10 kom. TOS/NU Uputa za primjenu, 10 kom. TOS/S Uputa za primjenu i Priručnik 4.834,98 641,71
TOS Verbalni Test Komplet
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
019-51 10 kom. TOS/V testa, 100 kom. TOS/V Listova za odgovore, 100 kom. TOS Vodiča za ispitanika, 10 kom. TOS/V Uputa za primjenu i TOS Priručnik 1.835,03 243,55
TOS Neverbalni Test Komplet
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
019-52 10 kom. TOS/NV testa, 100 kom. TOS/NV Listova za odgovore, 100 kom. TOS Vodiča za ispitanika, 10 kom. TOS/NV Uputa za primjenu i TOS Priručnik 1.835,03 243,55
TOS Numerički Test Komplet
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
019-53 10 kom. TOS/NU testa, 100 kom. TOS/NU Listova za odgovore, 100 kom. TOS Vodiča za ispitanika, 10 kom. TOS/NU Uputa za primjenu i TOS Priručnik 1.835,03 243,55
TOS Spacijalni Test Komplet
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
019-54 10 kom. TOS/S testa, 100 kom. TOS/S Listova za odgovore, 100 kom. TOS Vodiča za ispitanika, 10 kom. TOS/S Uputa za primjenu i TOS Priručnik 1.835,03 243,55
TOS Komponente
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
019-01 TOS/V - Verbalni Test 10 kom. 375,03 49,78
019-02 TOS/NV - Neverbalni Test 10 kom. 375,03 49,78
019-03 TOS/NU - Numerički Test 10 kom. 375,03 49,78
019-04 TOS/S - Spacijalni Test 10 kom. 375,03 49,78
019-05 TOS/V List za odgovore 100 kom. 500,01 66,36
019-06 TOS/NV List za odgovore 100 kom. 500,01 66,36
019-07 TOS/NU List za odgovore 100 kom. 500,01 66,36
019-08 TOS/S List za odgovore 100 kom. 500,01 66,36
019-33 TOS Vodič za ispitanika 100 kom. 624,99 82,95
019-34 TOS/V Upute za primjenu 10 kom. 124,98 16,59
019-35 TOS/NV Upute za primjenu 10 kom. 124,98 16,59
019-36 TOS/NU Upute za primjenu 10 kom. 124,98 16,59
019-37 TOS/S Upute za primjenu 10 kom. 124,98 16,59
019-90 TOS Priručnik 209,96 27,87


Testovi općih sposobnosti (TOS) ispituju razinu općih intelektualnih sposobnosti, uglavnom neovisno o ranijem školskom uspjehu.
Sadržaj testova prilagođen je različitim skupinama ljudi unutar populacije mogućih ispitanika, a prvenstveno su namijenjeni za selekciju i odabir kandidata.
TOS uključuje četiri testa, koji se mogu koristiti i zasebno.

1. Verbalni test
Sastoji se od 36 zadataka koji zahtijevaju traženje analogija među ponuđenim riječima. Vrijeme rada je ograničeno na 15 minuta.

2. Neverbalni test
Sadrži 36 zadataka podijeljenih u dvije vrste: zadaci koji traže svrstavanje oblika i zadaci koji uključuju analogije, nizove i sklopove. Ispitanik treba otkriti po čemu su postojeći likovi slični i među predloženima naći onaj koji ima ista obilježja ili treba postojeće prazno polje popuniti jednim od predloženih odgovora. Vrijeme rada je ograničeno na 20 minuta.

3. Numerički test
Uključuje ukupno 36 zadataka koji uključuju samo četiri osnovne računske operacije s cijelim brojevima. Mogu se razlikovati zadaci tipa analogija i zadaci nizova, a zadatak ispitanika je otkriti kako su postojeći brojevi u mreži međusobno povezani i između 6 ponuđenih mogućnosti odabrati onu koja nedostaje u zadatku. Vrijeme rada je ograničeno na 20 minuta.

4. Spacijalni test
Uključuje zadatke s mrežom likova kojima se ispituje sposobnost stvaranja, zadržavanja i baratanja mentalnim slikama. U ovom tipu zadataka ispitanik treba zamisliti rezultat savijanja plošnog lika u trodimenzionalni oblik te za svaki od predložena četiri odgovora označiti može li on ili ne nastati savijanjem zadane mreže. Test ima 20 likova sa po 4 ponuđena odgovora. Vrijeme rada je ograničeno na 20 minuta.

Za primjenu sva četiri subtesta zajedno s uputama, primjerima za vježbu, rješavanjem i odmorom između testova potrebno je oko dva sata. Materijal za TOS uključuje list i Vodič za ispitanika, koji mu pomaže pri pripremanju za samo testiranje.

Napomena: Nije potrebno naručivati cijeli komplet. Možete kupiti samo pojedini od subtestova. Bez obzira na to o kojem se subtestu radi, prilikom prve narudžbe obavezno je kupiti sav pripadajući materijal: odabrani subtest, pripadajuće listove za odgovore, Vodič za ispitanika, Upute za primjenu i Priručnik.


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.