AMDP sustav za procjenu i dokumentaciju psihopatologije u psihijatriji | Naklada Slap

AMDP sustav za procjenu i dokumentaciju psihopatologije u psihijatriji

Urednici: Dalibor Karlović , Wolfgang Trabert


Što mjeri: psihopatologiju
Dob: odrasli
Primjena: individualna
Trajanje: 30 - 60 minuta
Ocjenjivanje: ručno
Norme: -
Kategorizacija:
0   A   B   C


AMDP Komplet
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
550-50 25 kom. AMDP Protokola za primjenu i Priručnik 479,34 63,62
AMDP Komponente
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
550-01 AMDP Sustav - Protokoli za primjenu 25 kom. 312,49 41,48


AMDP sustav je instrument koji se koristi za dokumentaciju i procjenu psihopatoloških simptoma i znakova, a posebno je koristan za studente medicine, specijalizante i specijaliste psihijatrije te za sve one koji u svakodnevnom radu koriste takve procjene.

Sastoji se od formulara na četiri stranice na kojemu se bilježe i procjenjuju podaci iz sljedećih područja:

1. osobni podaci (Anamneza)
2. psihopatologija (Psihički status; 100 čestica)
3. tjelesni (somatski) simptomi (Somatski status; 40 čestica).

Različiti dijelovi formulara mogu se koristiti odvojeno i neovisno jedan o drugome.

Za svaki od simptoma bilježi se prisutnost i, ako je simptom prisutan, stupanj ozbiljnosti (blag, umjeren, ozbiljan). Osim toga, za svaki simptom na formularu je označen i izvor podataka koji je nužan za procjenu simptoma (S = subjektivna procjena; O = procjena ostalih; SO = subjektivna procjena i procjena ostalih). Osim u formularu, upute za izvor podataka za pojedine simptome nalaze se i u Priručniku.

U Priručniku su detaljno opisani psihopatološki i somatski simptomi te neke dodatne čestice unutar AMDP sustava, na način da su za svaki od njih navedeni:

1. naziv simptoma
2. definicija
3. objašnjenje i primjeri
4. napomene važne za ocjenjivanje
5. simptomi od kojih se treba razlikovati.

Vrijeme potrebno za prikupljanje podataka unutar AMDP sustava slično je vremenu potrebnom za uobičajeni psihijatrijski pregled, tj. minimalno 30 minuta, a ako se radi o prvom intervjuu, od 45 do 60 minuta.


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.