Strukturirani inventar simuliranih simptoma - SIMS | Naklada Slap

Strukturirani inventar simuliranih simptoma - SIMS

Michelle R. Widows, Glenn P. SmithŠto mjeri: simulaciju prisutnosti simptoma psihopatologije i kognitivnog deficita
Dob: od 18 godina nadalje
Primjena: individualna
Trajanje: 10 do 15 minuta
Ocjenjivanje: ručno (samokopirni obrazac za odgovore)
Norme: prema izvorniku
Kategorizacija:
0   A   B   C


SIMS Komplet
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
235-50 50 kom. Obrazaca za odgovore i Priručnik 174,60 1.315,50
SIMS Komponente
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
235-01 SIMS Obrazac za odgovore 50 kom. 124,43 937,50
235-90 SIMS Priručnik 50,17 378,00
SIMS Edukacija
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
10650 Strukturirani inventar simuliranih simptoma - SIMS - edukacija - -


Strukturirani inventar simuliranih simptoma (SIMS) je višedimenzionalni inventar za samoprocjenu, koji se koristi za otkrivanje simuliranja u različitim kliničkim i forenzičkim okruženjima.
Inventar se sastoji od 75 čestica, a namijenjen je za upotrebu s osobama starijim od 18 godina.
Primjenjivati ga mogu forenzičari i kliničari, te stručnjaci u području mentalnog zdravlja (psiholozi, psihijatri, socijalni radnici, socijalni pedagozi, liječnici i ostali stručnjaci).

Ukupan rezultat na inventaru predstavlja opću procjenu vjerojatnosti da pojedinac glumi simptome psihijatrijskog ili kognitivnog poremećaja. SIMS je snažno oruđe za dobivanje konvergentnih podataka u procjeni simuliranja, kao i u određivanju potrebe za obuhvatnijom procjenom.

Psihoza (P)Procjenjuje stupanj u kojem ispitanik navodi bizarne ili neobične psihotične simptome koje obično ne nalazimo kod stvarnih psihijatrijskih pacijenata.

Neurološko oštećenje (NO)Procjenjuje stupanj u kojem ispitanik navodi nelogične ili visokoatipične neurološke simptome.

Poremećaji pamćenja (PP)Procjenjuje stupanj u kojem ispitanik navodi simptome oštećenja pamćenja koji nisu u skladu s obrascima oštećenja kakve nalazimo kod ozljede ili disfunkcije mozga.

Niska inteligencija (NI)Procjenjuje stupanj u kojem ispitanik lažira/preuveličava intelektualne deficite netočnim odgovaranjem na jednostavna pitanja iz općeg korpusa znanja.

Afektivni poremećaji (AP)Procjenjuje stupanj u kojem ispitanik navodi atipične simptome depresije i anksioznosti. Ukupan rezultat Ukupan rezultat odražava opće simuliranje u kliničkoj slici.

Interpretacija je moguća na tri razine:
a) klasifikacija kod sumnje na simuliranje
b) deskriptivna analiza povišenih rezultata u ljestvicama
c) deskriptivna analiza na osnovi pojedinačnih čestica.

Rezultate u SIMS-u trebaju tumačiti stručnjaci za mentalno zdravlje s formalnom izobrazbom za procjenu slučajeva u kojima se sumnja na simuliranje.

Analiza povišenih rezultata u pojedinim ljestvicama te pojedinačnih čestica može pružiti kvalitativne informacije o specifičnoj prirodi simptoma pojedinca, bilo stvarnih bilo glumljenih, s implikacijama za dijagnozu, interpersonalne interakcije, intervencijske tretmane i procjenu ishoda tretmana.

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.