Zaštita potrošača na području financijskih usluga u Europskoj Uniji

Predavač: dr. sc. Petar Pierre Matek
Vrijeme održavanja: 09:00 - 15:00 sati: ekonomija
15:00 - 17:00 sati: tjelesno zdravlje i aktivnost i/ili psihologija/motivacija
Mjesto: Miramarska cesta 105, Zagreb
Program: Program
Cijena: 1.500,00 kn + PDV = 1.875,00 kn
U cijenu su uključeni materijali, osvježenja u pauzama, organiziran ručak u restoranu te softskills predavanje na temu:
- Tjelesna aktivnost/zdravlje
- Psihologija/motivacija
→ Obavijestite me o sljedećem terminu održavanja
Zaštita potrošača ugrađena je u same temelje Europske unije. Ona je također, uz očuvanje financijske stabilnosti, jedan od dva osnovna cilja financijske regulacije u EU. Stvaranjem zajedničkog tržišta, kao i stalnim povećanjem kompleksnosti i dostupnosti financijskih usluga i tehnoloških inovacija, pred potrošačima, financijskim institucijama, ali i regulatorima, sve je veći broj izazova. Potrošači su suočeni sa proširenim izborom proizvoda i sve većom količinom informacija koje trebaju procesuirati. Financijske institucije moraju se prilagoditi novim i sve složenijim propisima te upravljati reputacijskim i drugim povezanim rizicima. Regulatori pak, suočeni sa brzim tehnološkim promjenama i sve dinamičnijim tržištima, u obvezi su kontinuirano prilagođavati regulatorni okvir novim izazovima koje donosi tržište.
Jedan je od ciljeva radionice povezati regulativu na području financijskih usluga sa širim kontekstom strategije zaštite potrošača i pravne stečevine Europske unije. Drugi je cilj upoznati polaznike sa regulatornim zahtjevima koji se odnose na pojedine bankarske i nebankarske financijske usluge te njihovo sagledavanje sa aspekta zaštite potrošača. Konačno, polaznicima će biti predstavljeni konkretni zahtjevi i alati koji su implementirani ili se moraju implementirati sa svrhom informiranja ulagača te omogućavanja ostvarivanja njihovih prava u slučaju spora.

Ishodi radionice:
Sagledati strategiju Europske unije na području zaštite potrošača financijskih usluga. Opisati i interpretirati konkretne odredbe pravne stečevine EU na području bankarskih i nebankarskih financijskih usluga. Tumačiti prava i obveze sudionika na financijskim tržištima i pripremiti plan prilagodbe propisa i internih akata.

Edukacija je namijenjena stručnjacima iz javnog i privatnog sektora.