Zaštita potrošača na području financijskih usluga u Europskoj Uniji

Predavač: dr. sc. Petar Pierre MatekDr. sc. Petar-Pierre Matek je samostalni konzultant na području nebankarskih financijskih institucija. Diplomirao je 1996. godine na smjeru Poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je 1997. na Université Louis Pasteur u Strasbourgu u Francuskoj na smjeru međunarodnih financija. Titulu doktora znanosti iz područja prava stekao je 2018. godine na Evropskoj Pravnoj Fakulteti Nove Univerze u Sloveniji. Poslovnu karijeru je započeo 1998. u Hrvatskoj narodnoj banci, gdje je radio na poslovima upravljanja deviznim rezervama. Od 2000. do 2012. godine je zaposlen na različitim funkcijama unutar Grupe Zagrebačke banke d.d., najvećim dijelom u društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o., gdje od 2005. do 2012. obnaša funkciju predsjednika uprave. Od 2012. do 2018. obnaša dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) te je član Upravnog odbora ESMA-e i EIOPA-e. Od 2018. djeluje kao samostalni konzultant na području regulacije financijskih tržišta. God. 2002. je stekao pravo korištenja titule CFA®, a 2010. pravo korištenja titule CIPM® izdanih od strane CFA Institute iz Sjedinjenih Američkih Država. Od jeseni 2014. izvodi nastavu kao predavač na Visokom učilištu Effectus - studij financija i prava. Sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama i skupovima, a autor je nekoliko radova iz područja tržišta kapitala i mirovinskih fondova koji su objavljeni u domaćim i inozemnim stručnim i znanstvenim publikacijama.